El Projecte del Petit Molinet 

La nostra proposta és acompanyar a les famílies en la criança des de l'amor i el respecte. Reconeixent als pares com els primers educadors dels seus fills/es.

Compartim un espai i un temps lúdic, de reflexió i creixement, en un ambient familiar on aprofundir en les necessitats específiques de cada moment evolutiu dels nens i del procés de la criança. Tot des d'una mirada que integra diversos models de pedagogia alternativa.


Pensem que el desenvolupament dels nens és la integració de múltiples factors que s'interrelacionen entre si, per això l'acció educativa h
a de tenir en compte les diverses dimensions del desenvolupament infantil, la necessitat del nen en les diverses manifestacions culturals, així com també la diversitat de l'entorn natural, familiar i social.

La nostra proposta sorgeix de la necessitat d'un espai físic on compartir la criança. Necessitat d'una xarxa social que permeti el desenvolupament i acompanyament adequat als nens/es , i que de suport als pares. Aquestes famílies es troben en la primer etapa de la criança dels seus fills, els uneixen necessitats i desitjos, necessitat d'un espai físic alternatiu a les guarderies públiques o privades, i desig de participar activament de la criança dels seus fills, compartint amb altres famílies aquesta tasca.


Organitzant-se de manera que aquesta nova situació els permeti conciliar amb major facilitat i suport la seva vida personal, familiar, laboral, social i relacional.