El dia a dia al Petit Molinet

L'horari en el qual funciona l'espai de Criança Comunitària, és de 9:00 a 15:00h, distribuït d'aquesta manera:

De 9h a 10h aprox: Benvinguda i esmorzar

De 10h a 12h aprox: Temps de joc lliure
De 12h a 13:30h aprox: Dinar i descans
De 13:30h a 14:30h aprox: Temps de joc lliure
De 14:30 a 15h aprox: Tancament, comiat i recollida de l'espai.

El nostre propòsit és generar un ambient familiar i acollidor, que ens permeti posar les bases, en les quals realitzar les activitats de la vida quotidiana, alimentació, joc, higiene i descans.


A més, on les activitats lúdiques de manipulació, experimentació i de relació són la prioritat.


Potenciant l'ús de materials naturals com a fusta, pedres, petxines i altres elements de la naturalesa, com també l'ús de materials reciclats i d'ús habitual a casa, que són coneguts per als nens i nenes.


L'activitat lúdica es dóna de manera espontània i lliure en cada nen/a, tan les activitats, com els materials i els ambients, són proposats, sent ells mateixos protagonistes dels seus propis processos i ritmes evolutius.


Acompanyant als nens i nenes, són 3 educadores/acompanyants per a un màxim de 17 nens/es. Amb edats compreses des dels 18 mesos fins als 4 anys (que anime ampliant fins als 6 anys). On les principals funcions son: acompanyar, facilitar i intervenir. D'aquesta forma les acompanyants se situem en els ambient donant seguretat i suport, sense dirigir les activitats i sense interrompre el joc espontani.


El procés d'adaptació es realitza a la mesura de cada família, respectant ritmes i necessitats. Permetent i facilitant que el procés sigui el menys dolorós per a la família, el nen i els acompanyants. També permetem la incorporació en l'època que ho necessita la família, sempre que tinguem disponibilitat de places.


Referent a l'alimentació, durant aquest curs cada família a portat el seu menjar de casa, seguint unes pautes comunes per a l'alimentació equilibrada.


--------------------------------------------------------------------------------- 

El día a día en el Petit Molinet

El horario en el que funciona en el espacio de Crianza Comunitaria, es de 9:00 a 15:00h.
De 9h a 10h aprox:              Bienvenida y desayuno.
De 10h a 12h aprox:            Tiempo de juego libre.
De 12h a 13:30h aprox:        Comida de medio día y descanso.
De 13:30h a 14:30h aprox:   Tiempo de juego libre.
De 14:30h a 15h aprox:        Cierre, despedida y recogida del espacio.

Nuestro propósito es generando un ambiente familiar y acogedor, que nos permita sentar las bases, en la cual realizar las actividades de la vida cotidiana, alimentación, juego, higiene, y descanso.

Además donde las actividades lúdicas de manipulación, experimentación y de relación se den de manera natural. Potenciando el uso de materiales naturales como madera, piedras, conchitas y otros elementos de la naturaleza, como también el uso de materiales reciclados y de uso habitual en casa, que son conocidos para los nenes y nenas.

La actividad lúdica se da de manera espontánea y libre en cada nene/a, tanto las actividades, como los materiales y los espacios, son propuestos, siendo ellos los protagonistas de sus propios procesos y ritmos evolutivos.


Acompañando a los nenes y nenas, son 3 educadoras/acompañantes para un máximo de 17 nenes/as. Con edades comprendidas desde 18 meses hasta los 4 años (que iremos ampliando hasta los 6 años). Donde las principales funciones son: acompañar, facilitar y mediar. De esta forma los acompañantes se sitúan en los ambiente dando seguridad y soporte, sin dirigir las actividades y sin interrumpir el juego espontáneo.


El proceso de adaptación se realiza a la medida de cada familia, respetando ritmos y necesidades. Permitiendo y facilitando que el proceso sea lo menos doloroso para la familia, el niño y los acompañantes. También permitimos la incorporación en la época que lo necesita la familia, siempre que tengamos disponibilidad de plazas.


Referente a la alimentación, durante este curso cada familia a traído su comida de casa, siguiendo unas pautas comunes para la alimentación equilibrada.